پیشگیری و درمان بیماریها با طب سنتی

در این بخش به بیماریهای قابل درمان از دیدگاه طب سنتی ایران می پردازیم