نکات قابل توجه و مهم در استفاده از گیاهان دارویی

تذکر اول - تمام مقادیر مصرف داروهایی که ذکر می شود برای افراد بالغ می باشد معمولاً برای افراد بین ۱۵ – ۱۰ سال نصف  و برای اطفال ۱۰ – ۶ سال ثلث افراد بالغ مصرف می شود.

احتیاط ویژه:

داروهای گیاهی برای افراد زیر ۶ سال مضر بوده و هر چند برای بهبود مشکل مورد نظر مفید می باشد اما ممکن است باعث تغییرات ژنتیکی (متاسیون) در DNA کودک گردد. که سبب نارسایی ها و مشکلات جسمی در نسل های بعد می گردد.

باید توجه داشت که هیچ گاه در مصرف گیاهان و فراورده های آنها حتی اگر نتایج خیلی مطلوبی هم داشته باشند نباید زیاده روی کرد.

تذکر دوم – قبل از مصرف گیاه یا تخم آن، باید آن را پاک نموده چوب ها و گردو خاک آن را کاملاً جدا نمایید ولی حدالامکان آن را نشویید ، زیرا در این عمل ، ساختار گیاه ممکن است دست خوش تغیراتی شود.

تذکر سوم – پودر ، معادل گرد گیاه می باشد و عبارت است از کوبیده بسیار نرم گیاه یا تخم آن

تذکر چهارم – هنگام تناول پودر گیاه یا پودر تخم آن ، چنانچه مقدور باشد بهتر است از بازار کپسول خالی ، معمولاً ۵۰۰میلی گرمی برای افراد بالغ و ۲۵۰ میلی گرمی برای کودکان تهیه نمود. در غیر این صورت اگر بلعیدن پودر ها با آب دشوار است می توانید با کمی شکر مخلوط نموده تناول کنید و یا درون مقداری خمیر نان پخته قرار داده و میل نمایید.

تذکر پنجم – مصرف بعضی از گیاهان دارویی ممکن است برای بانوان تغییرات قاعدگی (در عادت ماهیانه) ایجاد نماید که برای بعضی ها مطلوب و یا احیاناً نا مطلوب است . در موارد نامطلوب از ادامه مصرف آن خود داری فرمایید.

http://exsirplant.mihanblog.com