مزاج من کدامیک از اخلاط چهار گانه است؟

مزاج من کدامیک از اخلاط چهار گانه است؟

پیشینیان معتقد بودند موادغذایی پس ازتغییراتی در دستگاه گوارش در روده مانند کشکاب شده دراین هنگام عروق مواد لازم آن را جذب می کند و به کبد می‌برد. کبد در اثر اعمال طبیعی خود آن را می پزد و مستحیل به مواد دیگری به نام «صفرا»، «خون»، «بلغم» و «سودا»می کند.»صفرا»طبعی گرم وخشک دارد.همچون(آتش)»خون»طبعی گرم وتردارد.همچون(هوا)»بلغم»طبعی سردوتر دارد.همچون(آب)»سودا»طبعی سردوخشک دارد.همچون(خاک)

آنان اعتقاد داشتند از اختلاط وامتزاج این خلطها(صفرا،خون،بلغم،سودا)طبیعت یا مزاج بوجود می آید و صحت وسلامت بدن منوط به تعادل آنهاست.

هرگاه یکی ازاین اخلاط چهارگانه از حدود میزان خود بیشتر شود علائم وآثاری درشخص پدید می آیند که ناشی از اثریا غلبه آن خلط میباشد. در غلبه صفرا، مزاج راصفرایی، درغلبه خون مزاج رادموی، درغلبه بلغم «بلغمی»و درغلبه سودا، «سوداوی» نامند.

اگرانسانی صفرا یی باشد، نشانه آن گرمی وخشکی پوست، زردی رنگ چهره یا زیتونی، خون این گونه افراد دارای املاح صفراوی، کوچکی اندام ها و لاغری، تنفس ونبض سریع، خوابشان کوتاه و همراه با آشفتگی حرکات آنها سریع و تند و عجول درکارها، حسود و فضول و خشمگین درامور می باشند. اما پرانرژی و خستگی ناپذیرند و مرتب درحال فعالیت هستند.

اگر زیادی خون در کسی باشد: دراین اشخاص گردش خون خیلی تند و سریع، پوست به نشان سرخ رنگ و گرم است، چشمان و زبان آنها قرمز، عروق بدنشان برجسته و متسع، نبض کامل وپر، اشتها فراوان، خواب عمیق راحت، حرکاتشان کند. دستها چاق و کف دستهایشان گرم است. جثه بزرگی دارند واستخوانبندی آنها قوی و بزرگ است. شاد و از روحیه خوبی برخوردارند، روابط عمومی قوی دارند و شجاع هستند، اما برای مدیریت خلق نشده‌اند.

اگ فردی بلغمی باشد. جثه نسبتاً درشت وچاق همراه باچربی زیاد،دارد سفیدی رنگ پوست، سردی ونرمی پوست، حرکاتشان آهسته وعضلات شل، خواب سنگین و عمیق، دستها و اندامشان خیلی سرد است. کلاً افراد خونسرد و آرامی هستند. زیاد بودن آب در دهان، کمی عطش و زود شل شدن پوست در سنین بالا و افتادگی پوست دراین افراد دیده می شود. کسل بودن، معده ضعیف و پر نفخ، حافظه کند و نبض کوچک و بطئی، زبان باردار سفید رنگ از دیگر مشخصات آنها می باشد.

اگرکسی سودایی باشد به سوداوی ضعیف و قوی تقسیم می شود:علائم سودای ضعیف: کندی عکس العمل به علت ضعف اعصاب، کندی کار قلب و ریه، پریدگی رنگ چهره و افتادگی خطوط صورت، غمگین وغصه داربودن، خودخور، متنفر و فراری از کار و کوشش، اما در نهاد، افرادی ثابت قدم و پابرجا هستند.
علائم سوداوی قوی: تند وعصبی بودن با عکس العمل شدید و حرکات سریع و خشن، قلب و ریه تند و سریع، چشم ها درخشان و براق، فعالیت خیلی زیاد و افرادی بی ثبات، قابل تحریک و خیالاتی، و تحت عوامل قرار می‌گیرند. با خواب های ناراحت کننده و مهیج و مضطرب هم آغوشند.