راههای تماس با مرکز تحقیقات گیاهان دارویی آشوری

تلفن تماس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی آشوری:

۰۲۸۱۲۲۲۵۸۷۴۰

۰۹۱۲۴۳۹۴۳۸۰

آدرس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی آشوری:

قزوین خیابان آیت ا... کاشانی جنب تاکسی تلفنی البرز کوچه آسا پلاک ۴