درمان گیاهی میخچه و زگیل

زگیلها در واقع تومورهای خوش خیم پوست و مخاطات هستند که در اثر ویروسهای پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شوند. دانه های کوچک سفت و سخت که روی پوست بدن پیدا می شود، اما درد ندارد. شیوع زگیل در حدود ۷ تا ۲۰ درصد افراد جامعه ، و در اوایل نوجوانی شایعتر است.

براى رفع میخچه و زگیل باید مدت بیست و چهار ساعت یك برگ تره فرنگى را در سركه ی قوى بخیسانید و بعد از اینكه جاى میخچه و زگیل را كاملا شسته وپاك كردید یك قطعه از برگ تره فرنگى را از سركه كه در آورید و روى زگیل و یا میخچه ی پا بگذارید و روى آن را با نوارى محكم ببندید و بگذارید تا صبح فرداى آن روز بماند. بعد نوار و برگ تره را از روى زگیل بردارید و با ناخن آن را بكنید، بعد انگشت خود را روى آن بگذارید، اگر احساس درد نمىشود میخچه یا زگیل به كلى خارج شده است، ولى اگر بر عكس احساس درد كردید علامت این است كه ریشه‌هاى آن هنوز باقى است و باید یك قطعه پیاز یا برگهاى عشقه (پیچك) را محكم به آن بمالید.

براى رفع زگیل، وسط پیاز بزرگى را گود كنید و در داخل آن گودى، مقدارى نمك آشپزخانه بریزید تا آنجا بماند و آب شود.

صبح و شب زگیل را با مایعى كه در گودى پیاز پیدا شده است بمالید و پوسته‌هاى خشك گوشت زگیل را ببرید تا به كلى رفع گردد.

براى رفع میخچه و زگیل باید یك حبه سیر پخته و داغ را روى آن گذاشت و چندین دفعه در روز آن را عوض كرد.

میخچه و زگیل پا را با شیر انجیر مى توانید معالجه كنید و براى این كار باید شب و صبح، انجیر نرسیده اى را بچینید. وقتى از انتهاى آن شیر سفیدى در آمد آن را به روى میخچه ی پا و زگیل بگذارید به كلى رفع خواهد شد. از انتهاى برگهاى انجیر هم شیر سفیدى خارج مىشود كه همین خاصیت را دارد.

دم برگهاى جوان درخت گردو را روى میخچه و پینه و زگیل دست یا پا بمالید آنها را بر طرف خواهد كرد.

براى از بین بردن زگیل باید پوست دو عدد لیموى تازه را هشت روز در سركه ی قوى بخیسانید. بعد با محلول آن، هر روز دو بار روى زگیلها را دوغاب زد تا به كلى رفع شود.

آب شنگ خام، زگیل را از بین مى برد.

براى میخچه و زگیل، چهار یا پنج گل همیشه بهار را بچینید و ریز ریز كنید و در یك استكان سركه بریزید و بیست و چهار ساعت بگذارید بخیسد. بعد آن را صاف كنید و مستقیما روى میخچه یا زگیل بمالید. ضماد آن را هم به كمك كمپرس مى توانید روى میخچه یا زگیل بگذارید ولى باید چهل و هشت ساعت متوالى روى زگیل و میخچه بماند.

برگ گزنه جهت باز شدن دمل و قطع زگیل مخصوصا با عسل تجویز شده است.

جوشانده برگ و لفافه سبز میوه گردو، یك داروى ضد عفونى كننده و درمان امراض جلدى از قبیل اگزما و زگیل است و پینه دست و پا را از بین مى برد.

ادویه تند مانند زرنیخ و آهك كه با سركه خمیر كرده باشند بر روى زگیل بگذارید و آن را بسوزانید.

خاكستر درخت بید را اگر با سركه مدتى بر روى زگیل بگذارند خشك مى گردد.

شیرهء سفید تازه ی مامیران، میخچه و زگیل را از بین مى برد.