داروهای معالج بیماریهای عصبی ، آرام بخش و ضد درد

نسخه شماره ۱- داروی آرام بخش

گل بابونه                              یک قسمت

گیاه اسطو خودوس                 یک قسمت

برگ نعناع                            یک قسمت

ریشه سنبل الطیب                   دو قسمت

میوه رازیانه                          سه قسمت

گل و برگ پاخری                   سه قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار هر بار یک فنجان صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۲- داروی آرام بخش اعصاب

ریشه سنبل الطیب                سه قسمت

برگ نعناع                          سه قسمت

گیاه اسطوخودوس                 سه قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت  نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۳- داروی آرام بخش اعصاب

ریشه سنبل الطیب                     یک قسمت

گل رازک                                یک قسمت

گیاه اسطوخودوس                    یک قسمت

گیاه فرنجمشک                       یک قسمت

گل بابونه                               یک قسمت

میوه انیسون                          یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۴- دارو جهت رفع بی خوابی

ریشه سنبل الطیب                 یک قسمت

گیاه فرنجمشک                    یک قسمت

گیاه اسطوخودوس                یک قسمت

گیاه پاخری                         یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۵- دارو جهت رفع بیخوابی

بادرنجبويه                         ۱۵ گرم

رازیانه                              ۱۰ گرم

بابونه                               ۵ گرم

نعناع                                ۵ گرم

سنبل الطیب                        ۵ گرم

علف چای                          ۵ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۶- دارو جهت رفع دردهای عصبی

سنبل الطیب                      ۱۰ گرم

بادرنجبويه                       ۱۰ گرم

هل                                 ۱۰   گرم

علف چای                        ۲۰ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۷- داروی معالج عصبی

بادرنجبويه                  ۲۵ گرم

گل بهار نارنج               ۱۰ گرم

میوه نسترن                 ۱۰ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار  هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا  میل کنید .

 

نسخه شماره ۸- دارو جهت رفع سردرد

سنبل الطیب                  یک قسمت

اکلیل کوهی                    یک قسمت

بابونه                           یک قسمت

نعناع                            یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۹- داروی معالج بیماریهای عصبی

سنبل الطیب                    ۲۰ گرم

علف چای                       ۲۰ گرم

بادرنجبويه                       ۱۰ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۱۰- داروی معالج بیماری عصبی و آرام بخش

بادرنجبويه                            ۲۰ گرم

علف چای                            ۲۰ گرم

رازک                                   ۵ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره ۱۱- داروی سردرد

اسطو خودوس                  ۳ گرم

تخم گشنیز                       ۳ گرم

فلفل سیاه                        ۵ دانه

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

 

نسخه شماره ۱۲- دارو جهت رفع سردرد

صمغ عربی                 ۱۰ گرم

تخم گشنیز                   ۱۰ گرم

تخم کدو                      ۱۰ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا  کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ بار  هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا  میل کنید .

 

نسخه شماره ۱۳- داروی معالج سردردهای عصبی

برگ بادرنجبويه                ۱۰ گرم

گل بهار نارنج                   ۱۰ گرم

اسطوخودوس                  ۱۰  گرم

میوه نسترن                     ۱۰ گرم

میوه رازیانه                    ۱۰ گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از  گیاهان را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و گرم گرم میل کنید .

 

نسخه شماره ۱۴-دارو جهت نوعی صرع در اطفال

گل سرخ بدون کاسبرگ                 ۳۰ گرم

سنبل الطیب                               ۲۰ گرم

تخم کاسنی                                 ۲۰ گرم

ریشه شیرین بیان                        ۲۰ گرم

بابونه                                        ۵ گرم

لعاب به دانه                              مقدر کافی

طرز تهیه و مقدار مصرف :

داروها را کوبیده و الک كرده با لعاب به دانه مخلوط و بصورت حب دارورند سپس به مقدر ۵ گرم جهت بالغین و ۲ تا ۳گرم جهت اطفال مصرف شود .

http://www.darunama.com/