تقویت جنسی و درمان ضعف جنسی

براي تقويت باء يا تقويت جماع بايد تخم شويد و باديان رومي را به يك اندازه مخلوط كنيد و بخوريد .

 • - هر روز تخم شلغم سفيد را بكوبيد و با عسل مخلوط كنيد و بخوريد.
 • - هر روز تخم كرفس را با نخود و شكر مخلوط بكوبيد و بخوريد.
 • - كرم هاي باغچه را خشك كنيد و ۴ مثقال از آن را با ۴ مثقال فلفل نرم ، در ۱۰۰ گرم عسل مخلوط كرده و بر كمر بچسبانيد تا سه شبانه روز روي كمر بماند.
 • - زيره را با فلفل سياه و عسل مخلوط كرده بخوريد و هر روز تكرار كنيد.
 • - خرما را شكافته و در شير بجوشانيد و بخوريد.
 • - هر روز ۳٫۵ مثقال آب تره تازه را بگيريد و بخوريد و تره پخته را هم بر آلت ضماد كنيد.
 • - آهن سرخ شده را در آب اندازيد و آبش را بخوريد.
 • - گنجشك را پس از كشتن تا گرم است پركنده تميز كنيد و سپس بكوبيد و با هويج بپزيد و بخوريد ، روز به روز يك عدد بيشتر بخوريد تا روز دوازدهم كه به دوازده عدد برسد.
 • - زعفران ۵ گرم ، ريشه كبر ، صبر زرد ، هيل قراب ، جوز هندي ، بسباسه ، قرنفل ، سنبل ، زرنب اسارون از هركدام ۱۰ گرم ، سعد كوفي و قرفه از هر كدام ۲۰ گرم ، مصطكي و آمله مقشر از هر كدام ۴۰ گرم ، همه را مخلوط كرده نرم بساييد بعد با ۲ كيلو عسل مخلوط كنيد و صبح و ظهر و شب هر مرتبه يك قاشق شربت خوري از آن را ميل فرماييد.
 • - ميخك ، هيل قراب ، زنجبيل ، دارچين ، فلفل سفيد و فلفل سياه از هركدام ۵ گرم ، عاقرقرها ، تخم پياز ، تخم كلم ، تخم كرفس ، تخم كتان ، انيسون و عود الصليب از هركدام ۱۰ گرم ، تخم شلغم و تخم شاهي از هر كدام ۲۰ گرم ، نبات ۲۰۰ گرم ، همه را نرم بساييد و بعد مغز پسته خام ، مغز فندق خام ، مغز بادام خام ، مغز گردو از هر كدام ۱۰۰ گرم ، جداگانه بكوبيد بعد مغزها را با داروهاي ساييده شده و ۲۰۰ گرم پودر نارگيل و ۱٫۵ كيلو عسل مخلوط كرده صبح و ظهر و شب هر مرتبه يك قاشق شربت خوري از آن ميل كنيد.
 • - خلال نارنج ، هيل قرابي ، جوز هندي ، قرنفل ، زنجبيل ، خولنجان و قسط شيرين از هر كدام ۱۰ گرم ، مغز تخم زبان گنجشك ، سعد كوفي ، قرفه ، تخم كتان ، تخم شلغم ، تخم ترب ، تخم كلم ، بهمن سرخ ، بهمن سفيد و تودري سرخ و سفيد از هركدام ۲۰ گرم ، ثعلب ۳۰ گرم ، تخم شاهي ۵۰ گرم ، همه را بسيار نرم بساييد و با مقداري عسل يا نبات مخلوط كنيد و صبح و ظهر و شب هر مرتبه يك قاشق شربت خوري از آن را ميل كنيد.
 • - بوزيدان ، خولنجان تخم هليون ، انقوزه و دارچين از هركدام ۱۰ گرم ، تخم كلم ، تخم شنبليله ، مصطكي ، تخم كرفس ، ميوه كاج ، رازيانه ، شقاقل ، بهمن سرخ و سفيد از هر كدام ۲۰ گرم ، همه را نرم بساييد بعد مغز فندق خام ، مغز بادام خام ،‌مغز پسته خام و مغز گردو از هركدام ۱۰۰ گرم را جداگانه بكوبيد و بعد مغز ها را با داروي ساييده شده و ۱۰۰ گرم پودر نارگيل و ۱٫۵ كيلو عسل مخلوط كنيد و صبح و ظهر و شب و هر مرتبه يك قاشق غذاخوري از آن ميل فرماييد.
 • - مرغ سياه بزرگ پير را بكشيد و اشياء داخلي آن را خالي كرده و بعد شكمش را از ميخك ، زيره سياه و هل و ريشه جوز به مقدار كافي آلو ، مغز گردو ، مغز پسته ،‌مغز فندوق و بادام و يك استكان برنج ، پر كرده سپس دهانه دل را با سوزن و نخ دوخته و آن مرغ را طبخ كنيد آن قدر بجوشانيد تا به قدر يك ليتر آن باقي بماند و گوشت و آب آن را در دو ، سه نوبت ميل كنيد.
 • - يك گنجشك را پس از تميز كردن بكوبيد و با هويج بپزيد و بخوريد و اين كار را بدين طريق مدتي ادامه دهيد بدين طريق : روز اول يك گنجشك و روزي يك عدد اضافه كنيد تا به دوازده عدد برسد.
 • - گل مختوم ، طباشير هندي ، درونج ، زرنباد ، زعفران ، پوست هليله كابلي ، ابريشم مقرض ، صندل سفيد، پوست بيروني پسته ، هيل قرابي ، مرواريد سفته ، عود ، كهربا ، بسد از هركدام ۵ گرم ، بهمن سرخ ، بهمن سفيد ،‌گل گاوزبان ، شاهتره ، بادرنجبويه ، و كبابه چيني از هركدام ۱۰ گرم و قند يا شكر يا نبات ۲۵۰ گرم همه را بسيار نرم بساييد و بعد با آب طلا ، آب نقره ( طلا و نقره را در آب بجوشانيد ) ،‌ آب به ، آب سيب درختي قرمز ، آب انار شيرين و آب ليمو مخلوط كرده و پس از مخلوط آن ، هر روز صبح ظهر و شب و هر مرتبه يك قاشق شربت خوري ميل كنيد. همچنين ضمن مصرف دارو بهتر است خوراكي هايي را كه نيروي باء را تقويت مي كنند استفاده كنيد . مانند : پسته ، فندق ، بادام ، گردو ، زعفران ، انجير ، لوبيا ، سير ، نعناع ، پياز ، مرزه ، سياهدانه ، تخم تره فرنگي ، فلفل فرنگي ، خربزه ، شيره كوبيده كنجد ، ارده ، مرباي زردك ، آب هويج با عسل و تخم مرغ با پياز .

تقويت باء اشخاص مرطوبي:

اگر داراي مزاج سرد و مرطوب هستيد براي تقويت باء ، تخم مرزه را بپزيد و با نان بخوريد ، همچنين زنجبيل نيز اگر با عسل مخلوط و خورده شود مفيد خواهد بود.

تقويت باء پيرمردان

اگر سن شما زياد است و هنوز تحليل نرفته ايد و مي توانيد گه گاهي شهوت راني كنيد براي تقويت باء مي توانيد يك سير زنيان را در آبليمو ۸ ساعت بخيسانيد و بعد از آبليمو درآوريد و در آفتاب بخشكانيد و اين كار را هفت بار تكرار كنيد و بعد آن را با نبات نرم بساييد و هر شب موقع خواب يك قاشق غذاخوري از آن بخوريد.

- صبر زرد ، صبر سياه ، غاريقون ، هل قراب ، تخم شويد ، تخم هويج ، تخم زردك ،‌ زعفران ، حب القار ، مصطكي رومي ، هليله سياه ، پره هاي گل سرخ ، سنبل الطيب ، هل سفيدي ، ميخك ، سورنجان ، نبات لاهوري ، سنامكي ، جنطياناي رومي ، كلمبو ، زنيان ، باديان ، زيره سبز و سياه ، كندر ، سياه تخمه ، تخم كرفس ، قولنجان ، زنجبيل را به ميزان مساوي نرم بساييد و در آب هويج خمير كرده ،‌بعد در آفتاب بخشكانيد و سه بار اين كار را تكرار كنيد و بار چهارم با كمي روغن زيتون خمير كنيد تا سه روز بماند و هر روز مقداري روغن زيتون بر آن بريزد و خوب مالش دهيد و روز چهارم ، آنها را با كمي عسل مخلوط كرده و حب هايي ( به قدر يك لوبيا ) و هر بار يك عدد از آن را بخوريد اگر نتوانستيد آنها را به صورت قرص در آوريد هر مرتبه نصف قاشق چايخوري از آن را ميل كنيد.

 

منبع: www.hakimirani.com